หน้าแรกเว็บไซต์ศาลปกครอง |  หน้าแรกสืบค้น
 
ค้นหาเพิ่มเติม
    
ผลการค้นหา 5,028 รายการสำหรับคำว่า '
 
12345678910...


1. คดีหมายเลขแดงที่ ฟ.1/2544 คดีหมายเลขดำที่ ฟ.12/2544


     คดีพิพาทเกี่ยวกับความชอบด้วยกฎหมายของกฎที่ออกโดยความเห็นชอบ ของคณะรัฐมนตรี (กฎ ก.พ. ว่าด้วยการเลื่อนขั้นเงินเดือน พ.ศ. 2544)
------------------------------------------------------------------------------

: คำพิพากษาฉบับเต็ม(.pdf) :
2. คำสั่งที่ ร.1/2544 คำร้องที่ ร.1/2544
------------------------------------------------------------------------------

: ย่อยาว (.doc) : : คำพิพากษาฉบับเต็ม(.pdf) :
3. คำสั่งที่ ร.2/2544 คำร้องที่ ร.9/2544
------------------------------------------------------------------------------

: ย่อยาว (.doc) : : คำพิพากษาฉบับเต็ม(.pdf) :
4. คำสั่งที่ ร.3/2544 คำร้องที่ ร.7/2544
------------------------------------------------------------------------------

: ย่อยาว (.doc) : : คำพิพากษาฉบับเต็ม(.pdf) :
5. คำสั่งที่ ร.4/2544 คำร้องที่ ร.2/2544
------------------------------------------------------------------------------

: ย่อยาว (.doc) : : คำพิพากษาฉบับเต็ม(.pdf) :
6. คำสั่งที่ ร.5/2544 คำร้องที่ ร.10/2544
------------------------------------------------------------------------------

: ย่อยาว (.doc) : : คำพิพากษาฉบับเต็ม(.pdf) :
7. คำสั่งที่ ร.6/2544 คำร้องที่ ร.16/2544
------------------------------------------------------------------------------

: ย่อยาว (.doc) : : คำพิพากษาฉบับเต็ม(.pdf) :
8. คำสั่งที่ ร.7/2544 คำร้องที่ ร.6/2544
------------------------------------------------------------------------------

: ย่อยาว (.doc) : : คำพิพากษาฉบับเต็ม(.pdf) :
9. คำสั่งที่ ร.8/2544 คำร้องที่ ร.8/2544
------------------------------------------------------------------------------

: ย่อยาว (.doc) : : คำพิพากษาฉบับเต็ม(.pdf) :
10. คำสั่งที่ ร.9/2544 คำร้องที่ ร.20/2544
------------------------------------------------------------------------------

: ย่อยาว (.doc) : : คำพิพากษาฉบับเต็ม(.pdf) :
11. คำสั่งที่ ร.10/2544 คำร้องที่ ร.5/2544
------------------------------------------------------------------------------

: ย่อยาว (.doc) : : คำพิพากษาฉบับเต็ม(.pdf) :
12. คำสั่งที่ ร.11/2544 คำร้องที่ ร.11/2544
------------------------------------------------------------------------------

: ย่อยาว (.doc) : : คำพิพากษาฉบับเต็ม(.pdf) :
13. คำสั่งที่ ร.12/2544 คำร้องที่ ร.12/2544
------------------------------------------------------------------------------

: ย่อยาว (.doc) : : คำพิพากษาฉบับเต็ม(.pdf) :
14. คำสั่งที่ ร.13/2544 คำร้องที่ ร.15/2544
------------------------------------------------------------------------------

: ย่อยาว (.doc) : : คำพิพากษาฉบับเต็ม(.pdf) :
15. คำสั่งที่ ร.14/2544 คำร้องที่ ร.21/2544
------------------------------------------------------------------------------

: ย่อยาว (.doc) : : คำพิพากษาฉบับเต็ม(.pdf) :
16. คำสั่งที่ ร.15/2544 คำร้องที่ ร.19/2544
------------------------------------------------------------------------------

: ย่อยาว (.doc) : : คำพิพากษาฉบับเต็ม(.pdf) :
17. คำสั่งที่ ร.16/2544 คำร้องที่ ร.22/2544
------------------------------------------------------------------------------

: ย่อยาว (.doc) : : คำพิพากษาฉบับเต็ม(.pdf) :
18. คำสั่งที่ ร.17/2544 คำร้องที่ ร.26/2544
------------------------------------------------------------------------------

: ย่อยาว (.doc) : : คำพิพากษาฉบับเต็ม(.pdf) :
19. คำสั่งที่ ร.18/2544 คำร้องที่ ร.25/2544
------------------------------------------------------------------------------

: ย่อยาว (.doc) : : คำพิพากษาฉบับเต็ม(.pdf) :
20. คำสั่งที่ ร.19/2544 คำร้องที่ ร.24/2544
------------------------------------------------------------------------------

: ย่อยาว (.doc) : : คำพิพากษาฉบับเต็ม(.pdf) :
21. คำสั่งที่ ร.20/2544 คำร้องที่ ร.33/2544
------------------------------------------------------------------------------

: ย่อยาว (.doc) : : คำพิพากษาฉบับเต็ม(.pdf) :
22. คำสั่งที่ ร.21/2544 คำร้องที่ ร.31/2544
------------------------------------------------------------------------------

: ย่อยาว (.doc) : : คำพิพากษาฉบับเต็ม(.pdf) :
23. คำสั่งที่ ร.22/2544 คำร้องที่ ร.35/2544
------------------------------------------------------------------------------

: ย่อยาว (.doc) : : คำพิพากษาฉบับเต็ม(.pdf) :
24. คำสั่งที่ ร.23/2544 คำร้องที่ ร.38/2544
------------------------------------------------------------------------------

: ย่อยาว (.doc) : : คำพิพากษาฉบับเต็ม(.pdf) :
25. คำสั่งที่ ร.24/2544 คำร้องที่ ร.36/2544
------------------------------------------------------------------------------

: ย่อยาว (.doc) : : คำพิพากษาฉบับเต็ม(.pdf) :


12345678910...

 

เว็บไซต์ศาลปกครอง | คดีปกครองเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม | วิชาการ | ผู้ดูแลระบบ
Copyright © 2008 ศาลปกครอง :The Administrative Court
สำนักวิทยาการสารสนเทศ :Bureau of Information Technology
สำนักงานศาลปกครอง เลขที่ 120 หมู่ 3 ถ. แจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง
เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210 โทร 0 2141 1111 สายด่วน 1355